• Adresa: Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 71
 • Licencirani izvođači programa osposobljavanja

Republički pedagoški zavod Republike Srpske

Republički pedagoški zavod Republike Srpske

Републички педагошки завод је управна организација у саставу Министарства просвјете и културе.

Републички педагошки завод је надлежан за послове и задатке утврђене чланом 50. Закона о републичкој управи, који се односе на:

 

 • стручне и савјетодавне послове у праћењу, унапређивању и развоју васпитања и образовања у предшколском, основном и средњем образовању,
 • развој наставних планова и програма у предшколским установама, основним и средњем школама и домовима ученика,
 • праћење и вредновање квалитета у предшколским установама, основним и средњим школама и домовима ученика,
 • педагошки, савјетодавни, инструктивни, корективни и надзорни рад у предшколским установама, основним и средњим школама и домовима ученика,
 • истраживачки и аналитички рад у функцији унапређивања васпитно-образовне праксе,
 • организовање смотри и такмичења ученика и васпитно-образовних радника,
 • развој програма стручног усавршавања васпитно-обазовних радника и организовање провођења едукације,
 • развој модела педагошке документације за предшколске установе, основне и средње школе,
 • развој програма васпитно-образовног рада у домовима ученика,
 • утврђивање методологије израде годишњих програма рада предшколских установа, основних и средњих школа и домова ученика,
 • развој програма цјелодневног и продуженог боравка у васпитно-образовним установама,
 • издавање стручне периодике за потребе ученика и васпитно-образовних радника,
 • развој педагошких стандарда и норматива,
 • унапређење рада са дјецом са посебним потребама,
 • рад на пројектима развоја образовања у Републици Српској,
 • праћење међународних трендова у образовању и њихова рефлексија на образовање у Републици Српској,
 • друге послове у складу са законом.

Сједиште Републичког педагошког завода је у Бањој Луци.

Web: https://www.rpz-rs.org/.

Bosnian Bosnian English English Serbian Serbian